Menu

عناوین ماه ژوئن سرویس Xbox Game Pass معرفی شدند

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Xbox Wire به تازگی Xbox لیست شامل عناوینی که قرار است تا در ماه ژوئن به سرویس Xbox Game Pass مربوط به هر دو نسخه‌ی کنسول Xbox One و نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند رونمایی کرده و اسامی آن‌ها را با طرفداران به اشتراک گذاشت.

برخی از عناوین ذکر شده در پایین که قرار است تا در ماه ژوئن به نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند امروز بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به این پلتفرم در دسترس شده و قابل بازی خواهند شد و برخی از آنها نیز هفته‌ی آینده بر روی سرویس Xbox Game Pass در دسترس شده و قابل بازی خواهند شد. از آنجایی که Xbox یک سرویس Xbox Game Pass اختصاصاََ برای پلتفرم PC نیز دارد بخش دومِ عناوین زیر به سرویس Xbox Game Pass پلتفرم PC تعلق دارند؛ لازم به ذکر است که تمامی عناوین نام بُرده شده در پایین که قرار است تا در ماه ژوئن به نسخه‌ی PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند امروز بر روی سرویس Xbox Game Pass مربوط به این پلتفرم در دسترس شده و قابل بازی خواهند شد.

لیست عناوینی که قرار است تا در ماه ژوئن به نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند به شرح زیر است:

– The Bard’s Tale ARPG (این عنوان در تاریخ 18 ژوئن 2020 مصادف با 29 خرداد 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– Dungeon of the Endless (این عنوان در تاریخ 11 ژوئن 2020 مصادف با 22 خرداد 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 ReMix (این عنوان در تاریخ 11 ژوئن 2020 مصادف با 22 خرداد 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (این عنوان در تاریخ 11 ژوئن 2020 مصادف با 22 خرداد 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– Thronebreaker (این عنوان در تاریخ 18 ژوئن 2020 مصادف با 29 خرداد 1399 بر روی نسخه‌ی کنسول Xbox One سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– No Man’s Sky

لیست عناوینی که قرار است تا در ماه ژوئن به نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass اضافه شوند به شرح زیر است:

– The Bard’s Tale ARPG (این عنوان در تاریخ 18 ژوئن 2020 مصادف با 29 خرداد 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– Battlefleet Gothic Armada 2 (این عنوان در تاریخ 11 ژوئن 2020 مصادف با 22 خرداد 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– Battletech (این عنوان در تاریخ 11 ژوئن 2020 مصادف با 22 خرداد 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– Dungeon of the Endless (این عنوان در تاریخ 11 ژوئن 2020 مصادف با 22 خرداد 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)

– No Man’s Sky (این عنوان در تاریخ 11 ژوئن 2020 مصادف با 22 خرداد 1399 بر روی نسخه‌ی پلتفرم PC سرویس Xbox Game Pass دسترس قرار خواهد گرفت و قابل بازی خواهد بود)