به گزارشِ پردیس گیم به نقل از The Verge به تازگی رییسِ Xbox یعنی آقای فیل اسپنسر (Phil Spencer) اعلام کرد که تاریخِ عرضه‌ی کنسولِ Xbox Series X تغییر نخواهد کرد اما بازی‌های آن ممکن است تاخیر بخورند.

رییسِ Xbox آقای فیل اسپنسر (Phil Spencer) در مصاحبه‌ی اخیرِ خود با CNBC گفت که کنسولِ نسلِ بعدیِ Xbox یعنی کنسولِ Xbox Series X همچنان برای عرضه در فصلِ تعطیلاتِ سالِ 2020 (Holiday 2020) برنامه ریزی شده است اما روندِ تولیدِ بازی‌ها نامعلوم است؛ آقای فیل اسپنسر این نکته را ذکر کرد که ممکن است برخی تاثیرات در برنامه‌ی عرضه‌ی کنسولِ Xbox Series X به وجود بیاید اما تمامیِ تیم‌ها دارند تمامِ تلاشِ خودشان را می‌کند و خطِ تولیدِ کنسولِ Xbox Series X را در حالِ حرکت نگه میدارند.

شرکتِ Microsoft به جز گفتنِ بازه‌ی زمانیِ فصلِ تعطیلاتِ سالِ 2020 برای عرضه‌ی کنسولِ Xbox Series X اطلاعاتِ دقیق‌تری را از تاریخِ عرضه‌ی کنسولِ Xbox Series X منتشر نکرده است، در ماهِ مارچ چند تا از وبسایت‌های رسمیِ Xbox تاریخِ دقیقِ عرضه‌ی کنسولِ Xbox Series X را عیدِ شکر گذاریِ 2020 (Thanks Giving 2020) اعلام کردند اما شرکتِ Microsoft با انتشارِ پیامی به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرد که این تاریخ نادرست است و شرکتِ Microsoft همچنان متهد است تا کنسولِ Xbox Series X را در فصلِ تعطیلاتِ سالِ 2020 (Holiday 2020) عرضه کند.

در حالی که خطِ تولیدِ کنسولِ Xbox Series X همچنان در حالِ حرکت است اما اطلاعی از وضعیتِ بازی‌های در دستِ تولید در دست نیست و شرایطشان شفاف و واضح نمی‌باشد که این سوال را به وجود میاورد که احتمالاََ شاهدِ تاخیر خوردنِ برخی از آنها باشیم؛ شرکتِ Microsoft تنها اعلام کرد که همچنان متهد است تا عنوانِ Halo Infinite را همراه با کنسولِ Xbox Series X منتشر کند.

رییسِ Xbox آقای فیل اسپنسر (Phil Spencer) در رابطه با روندِ تولیدِ بازی‌ها گفت:

"اگر بخواهم صادق باشم باید بگویم که قسمتِ بزرگ‌ترِ ناشناخته تولیدِ بازی‌ها است، در حالِ حاضر تولیدِ بازی‌ها یک فعالیتِ تفریحیِ بزرگ است، شما 100 ها نفر و همچنین اموالِ (تجهیزاتِ) ساختمانی را دارید که در کنارِ یک دیگر و در راستای کار کردن بر روی خلق و خلاقیت دورِ هم جمع شده‌اند."

بیشترِ توسعه دهندگان و بازیسازانِ بازی‌های Xbox اکنون در حالِ کار از درونِ خانه هستن، خلق و به اشتراک گذاریِ اموالی که گاهاََ گیگابایت‌ها حجم دارند و آنها را از طریقِ شبکه‌ی اینترنتِ خانگیِ آمریکا به اشتراک میگذارند، این به وضوح یک چالش است. رییسِ Xbox آقای فیل اسپنسر (Phil Spencer) در رابطه با روندِ تولیدِ بازی‌ها گفت: "در طرفِ تولیدِ بازی‌ها ما هر روز در حالِ یاد گیری هستیم و من احساسِ خوبی نسبت به این موضوع دارم اما من همچنین باید از این موضوع اطمینان پیدا کنم که امنیت و سلامتِ تیم‌ها مهم ترین چیز است و زمانی که چیزها آماده نیستند آنها را بی جهت و با زور هُل ندهیم."

شرکتِ Microsoft تا کنون عناوینِ Wasteland 3 و Minecraft Dungeons را به علت شیوعِ ویروسِ کووید 19 (COVID 19) تاخیر زده است و ترس از این وجود دارد که این تاخیرها دامنِ عنوانِ Halo Infinite را هم بگیرد. رییسِ Xbox آقای فیل اسپنسر (Phil Spencer) در مصاحبه‌ی ماهِ پیشِ خود با وبسایتِ IGN گفت: "شرایط حالِ حاضر آسان نیستند، چیزها در حالِ کش آمدن هستند، من میتوانم این را در درونِ تیم‌ها احساس کنم که آنها در حالِ کش آمدن هستند."

شرکتِ Microsoft در حالِ برنامه ریزیِ یک رویداد آنلاین برای هفته‌ی آینده است، در این رویدادِ آنلاین صرفاََ نمایشِ عناوینِ ترد پارتی (Third party) تایید شده است (اگر قرار بر نمایشِ عنوانِ انخصاری‌ای هم باشد چیزی اعلام نشده است) و نمایشِ بازی‌های فرست پارتی (First Party) و انحصاری را به مراسمی دیگر در فصلِ تابستان موکول شده است.