به گزارش پردیس‌گیم SONY تاریخ‌های جدیدی را برای نمایش عنوان‌های سینمایی خود منتشر کرد، که شامل عنوان‌هایی مانند Uncharted، دنباله‌ی Spider-Man: Far From Home و دنباله‌ی Spider-Man: Into the Spider-Verse می‌باشد.

به دلیل پاندمی COVID-19 بسیاری از تولیدات صنعت سرگرمی تاخیر خورده‌اند، SONY نیز از این قاعده مستثنی نیست و تولیدات سینمایی این شرکت با تاخیر در انتشار روبرو شده‌اند.

لیست عنوان‌های سینمایی به همراه تاریخ انتشار جدید آن‌ها:

14 شهریور 1399 – Monster Hunter*

2 آبان 1399 – (Connected (Sony Pictures Animation*

12 دی 1399 – (Escape Room 2 (Columbia Pictures*

29 اسفند 1399 – (Marvel's Morbius (Columbia Pictures*

13 فروردین 1400 – (Fatherhood (Columbia Pictures*

14 خرداد 1400 – (Vivo (Sony Pictures Animation*

4 تیر 1400 – (Venom 2 (Columbia Pictures*

25 تیر 1400 – (Uncharted (Columbia Pictures*

15 مرداد 1400 – (Hotel Transylvania 4 (Sony Pictures Animation*

26 شهریور 1400 – (Man from Toronto (Columbia Pictures*

14 آذر 1400 – (Spider-Man: Far From Home Sequel (Columbia Pictures*

20 آبان 1401 – (Spider-Man: Into the Spider-Verse Sequel (Sony Pictures Animation*

تاریخ انتشار نامعلوم – (The Nightingale (TriStar Pictures*